Podatki-VM

THÔNG TIN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xin lưu ý rằng, bắt đầu từ khoản thù lao theo hợp đồng ủy thác được thanh toán vào tháng 1 năm 2022 (đối với hợp đồng ủy thác được thực hiện vào tháng 12 năm 2021), đã có sự thay đổi trong quy tắc tính thuế thu nhập đối với khoản thù lao nhận được theo hợp đồng ủy quyền ở Ba Lan.

 

Đến năm 2021:

 • Tổng giá trị thù lao theo hợp đồng ủy thác bị giảm đi do:

– đóng góp hưu trí và hưu non chiếm 11,26%

– bảo hiểm ốm đau có thể xảy ra (tự nguyện của NLĐ) 2,45%

 • Cơ sở để tính thuế của khoản thù lao theo hợp đồng ủy thác được giảm bớt do:

– chi phí cho thu nhập 20%

 • Thuế thu nhập cá nhân do bảo hiểm y tế giảm 9%, bao gồm:

– bảo hiểm sức khỏe 7,75% – giảm thuế

– phần còn lại của BHYT 1,25% – đã trừ vào lương

 

Từ năm 2022:

 • Tổng giá trị thù lao theo hợp đồng ủy thác bị giảm đi do:

– đóng góp hưu trí và hưu non  chiếm 11,26%

– bảo hiểm ốm đau có thể xảy ra (tự nguyện của NLĐ) 2,45%

 • Cơ sở tính thuế của khoản thù lao theo hợp đồng ủy thác được giảm xuống bằng cách:

– chi phí  cho thu nhập 20%

 • Thuế thu nhập không bị giảm bởi khoản đóng góp bảo hiểm y tế

– BHYT 9% giảm tổng lương

Tóm lại: SỐ TIỀN THUẾ CAO HƠN

 

Tuy nhiên, nhà lập pháp đã cung cấp số tiền miễn thuế là tổng cộng 30.000 PLN, mà NLĐ sẽ không phải trả thuế. Do đó, trong trường hợp:

 1. nộp đơn đề nghị không thu thuế thu nhập ứng trước đối với hợp đồng ủy thác: sẽ không bị tính thuế đối với thu nhập của NLĐ lên đến tổng 30.000 PLN và sẽ là 0 PLN. Nếu trong quyết toán thuế TNCN hàng năm, số thu nhập chưa thu thuế vượt quá tổng số 30.000 PLN thì NLĐ sẽ có nghĩa vụ nộp số thuế đã tính cho Cơ quan thuế thích hợp.
 2. Không nộp đơn xin không thu tiền tạm ứng (…): toàn bộ số thuế 17% sẽ được tính và khấu trừ vào thù lao của NLĐ, có tính đến việc khấu trừ chi phí được trừ thuế với số tiền 20% tổng thù lao và đóng góp an sinh xã hội ( hưu trí 9,76%, hưu non 1,5% và chăm sóc sức khỏe 9% tổng thù lao) – không trừ khoản đóng góp y tế 7,75% đã áp dụng vào năm ngoái. Việc hoàn trả số thuế nộp thừa do tính thuế có thu nhập hàng năm thấp hơn tổng số tiền 30.000 PLN sẽ được giải quyết trong tờ khai thuế TNCN hàng năm. Việc hoàn thuế sẽ được cơ quan Thuế thực hiện trong thời hạn quy định của pháp luật.
 3. Tuổi của NLĐ dưới 26 tuổi: nộp hồ sơ cho đến khi 26 tuổi không bắt buộc vì thuế của bạn là 0 PLN.

Tổng số tiền  gi[s hạn 30.000 PLN được tính trong một năm tính thuế nhất định, có tính đến tất cả các nguồn thu nhập, tức là tổng thu nhập có được phải bao gồm thu nhập từ các nguồn trước đó, nhận được trước khi bắt đầu hợp tác với NSDLĐ hiện tại.

Cho đến khi vượt quá tổng số tiền 30.000 PLN trong năm tính thuế, việc thu thuế thu nhập đầu vào sẽ bị dừng lại – điều này có nghĩa là thuế đầu vào sẽ là 0 PLN.

 

Xin lưu ý rằng các NLĐ đã nộp đơn xin không được thu các khoản tạm ứng cho thuế thu nhập cá nhân theo Điều khoản. 41 đoạn văn. 1c của Đạo luật ngày 26 tháng 7 năm 1991 (Tạp chí Luật học năm 2021, mục 1128; sau đây gọi là “UPDOF”), trong đó họ tuyên bố rằng:

 • thu nhập hàng năm của họ không vượt quá 30.000 PLN và họ không có thu nhập nào khác, và
 • họ không nhận được bất kỳ thu nhập nào ngoài thu nhập thu được từ người trả tiền này, theo đó các khoản tạm ứng thuế được tính có tính đến khoản giảm được đề cập trong Điều khoản. 32 điểm 3 của Đạo luật thuế TNDN (tức là số tiền giảm thuế), hoặc được thanh toán theo quy định của pháp luật. 44 điểm 3 CẬP NHẬT (tức là đối với thu nhập từ hoạt động kinh tế),

có nghĩa vụ thông báo cho người trả tiền (Người gốc) nếu sau khi nộp tờ khai này, các sự kiện thay đổi, tức là số tiền tổng 30.000 PLN trong một năm tính thuế nhất định (tức là trong tháng 12 – tháng 11) bị vượt quá.

 

Tuyên bố do NLĐ đưa ra có giá trị ràng buộc đối với người thanh toán (Bên giao việc). Nếu NLĐ không  thông báo,cho NSDLĐ thì NLĐ  sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt tài chính và hình sự theo Điều khoản. 56 §1 của Đạo luật ngày 10 tháng 9 năm 1999, Bộ luật Hình sự Tài chính (Tạp chí Luật học năm 2021, mục 408, đã được sửa đổi) và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý được quy định trong Điều. 30 § 4 của Đạo luật về Pháp lệnh thuế ngày 29 tháng 8 năm 1997 (Tạp chí Luật học năm 2021, mục 1540, đã được sửa đổi) do không thu được thuế do lỗi của người nộp thuế. Trong trường hợp này, sau khi kết thúc năm tính thuế, HNLĐ sẽ có nghĩa vụ thanh toán số thuế còn nợ.

Trong trường hợp nộp bản kê khai không thu tiền tạm ứng thuế TNCN và vượt quá thu nhập hàng năm 30.000 PLN (gộp), NLĐ để thực hiện trách nhiệm giải trình nêu tại Điều. 41 điểm. 4aa UPDOF, sẽ thu các khoản tạm ứng thuế TNCN đối với phần thặng dư trên 30.000 PLN.