Bảng câu hỏi

  Bảng câu hỏi
  Tên và họ
  Số hộ chiếu
  Điện thoại liên hệ:

  Bạn có dự định làm việc tại SEPM cho đến khi kết thúc hợp đồng (hợp đồng vụ việc ) không?

  Nếu bạn dự định kết thúc, thì vào khi nào?

  Những lý do để khước từ là gì?