Prawo pracy


Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mogą bez przeszkód i dodatkowych formalności podjąć pracę w Polsce. Natomiast cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju wyłącznie po to, aby pracować, powinni uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Migranci, którzy posiadają wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, muszą uzyskać jeszcze zezwolenie na pracę. Natomiast obywatele: Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Armenii mogą pracować w Polsce przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, wyłącznie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Pracodawca może podpisać z takim pracownikiem zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną.

Kadrowi Foreign Personnel Service w sposób profesjonalny i szybki odciążają Klienta realizując wszystkie powyżej opisane formalności, niezbędne, by cudzoziemcy byli zatrudnieni w Polsce legalnie. Więcej informacji na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: www.migrant.info.pl

Kwestie te regulują obecnie następujące akty prawne: